REGLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PARCUL NAŢIONAL DEFILEUL JIULUI, SITUL NATURA 2000 ROSCI0063 DEFILEUL JIULUI ȘI ÎN ARIILE NATURALE PROTEJATE DIN AREALUL ACESTORA

Pentru mai multe informații, puteți accesa și MENIU – COMUNITĂȚI / INFORMARE-REGLEMENTĂRI

Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să desfăşoare activităţi şi/ sau să implementeze activități/ planuri/ proiecte/ programe, cu posibil impact asupra mediului, pe raza ariei naturale protejate au obligaţia să solicite avizul/ acordul administratorului ariei protejate, conform prevederilor legale în vigoare și/ sau prevederilor din Planul de management și prezentul regulament.

Modelul de solicitare al avizului / acordului este prevăzut la mai jos, la secțiunea de descărcări.

Pentru proprietarii persoane fizice care desfăşoară activități curente, necesare traiului zilnic în gospodăriile proprii, nu este necesar avizul/ acordul Administrației Parcului Național Defileul Jiului, dacă legislația nu dispune altfel.

Desfășurarea activităților și/ sau implementarea planurilor/ programelor/ proiectelor în lipsa avizului/ acordului administrației ariei protejate, constituie contravenție, fiind sancționată conform legislației în vigoare.

Pentru emiterea avizului/ acordului administratorului ariei protejate în cadrul procedurilor de reglementare derulate de autoritatea competentă pentru protecția mediului, pentru activităţi, planuri, programe, proiecte care intenționează a se desfăşura sau care au ca localizare teritoriul fizic al ariei naturale protejate sau părţi din acesta, persoanele fizice sau juridice trebuie să depună la administraţia ariei naturale protejate o documentație conformă reglementărilor legale în domeniu.

Pentru analiza documentaţiei în vederea emiterii avizului se percepe un tarif de analiză la valori stabilite de către administraţia ariei naturale protejate și aprobate de autoritatea de mediu.

Pentru emiterea avizului/ acordului pentru desfășurarea/ implementarea activităţilor/ planurilor/ programelor/ proiectelor ce nu sunt generatoare de venituri și care nu au impact asupra mediului, realizate de către  membrii comunităţilor locale – persoane fizice, nu se percep tarife. 

Avizul emis de administrația ariei naturale protejate este valabil pe toata durata de valabilitate a actului de reglementare emis de autoritatea de mediu competentă. Administrația ariei naturale protejate poate să stabilească  o perioadă de valabilitate a avizelor / acordurilor doar în cazul activităților care nu fac obiectul procedurilor de reglementare de mediu.

Pe parcursul desfăşurării activităţilor/ planurilor/ proiectelor avizate, Administrația Parcului Național Defileul poate verifica respectarea condiţiilor impuse în avizele/ acordurile eliberate.

În cazul constatării de neconformități față de condițiile din avizul, Administrația Parcului Național Defileul Jiului solicită beneficiarului actului de reglementare remedierea aspectelor sesizate şi informează autorităţile de mediu/ autorităţile locale emitente a actelor de reglementare, cu privire la cele constatate.

Pentru activități/ proiecte care nu se supun reglementărilor de mediu sau care nu sunt reglementate prin alte dispoziții legale, în vederea obținerii acordului/ avizului administrației ariei naturale protejate, se vor depune următoarele:

  • o solicitare scrisă conform modelului existent (vezi link inf. publice – Info-Avizari – model fara ACPM);
  • dovada proprietăţii sau acordul proprietarului, după caz;
  • descrierea activităţii/ proiectului propus;
  • unul sau mai multe puncte în coordonate Stereo 70 şi o hartă a localizării proiectului, după caz;
  • orice alte documente relevante pentru proiect/activitate sau act emis de o instituţie/ autoritate conform prevederilor legale;
  • copia cărții de identitate a proprietarului;
  • orice act recunoscut legal în cazul împuternicirilor.