ECOSISTEME

Pădurile, cel mai reprezentativ ecosistem al parcului naţional și cel mai bine conservat şi mai întins, ocupă suprafaţa de 9.335,25 ha.

Al doilea ecosistem prezent în aria naturală protejată este reprezentat de pajişti, acestea acoperind 1.190,60 ha, categoria cu gradul maxim de naturalitate este pajiştea din golul montan al munţilor Chenia – Dumitra şi Sapa – Argele.

Stâncăria, ecosistem terestru ce ocupă aproximativ 66,97 ha, este cel de-al treilea ecosistem ce oferă ariei naturale protejate o notă aparte de unicitate.

Ecosistemul acvatic este cel care defineşte aria naturală protejată, fiind reprezentat de râul Jiu și afluenţii săi.

În ceea ce priveşte peisajul, teritoriul se încadrează în categoria de „peisaje de munţi mijlocii şi joşi sub influenţa climatului oceanic, parţial submediteraneean”, respectiv în tipul de peisaj „păduri de fag balcanice cu carpen şi tei şi elemente termofile” (Stoiculescu, 2004). De asemenea, peisajul zonei include cursul râului Jiu din zona defileului, cu una dintre cele mai impresionante trecători carpatice – Lainici.

FLORA

Inventarul floristic cuprinde un număr de 958 specii de plante superioare, incluzând 405 de genuri şi 100 de familii.

Numărul de specii identificate până în prezent, menţionate în studii, reprezintă aproximativ 25% din totalul speciilor cunoscute în flora ţării noastre.

Atât „Studiul de fundamentare al Parcului Naţional Defileul Jiului”, cât şi studiile recente evidenţiază faptul că zona ariei naturale protejate adăposteşte 65 de specii de floră de interes naţional/european.

Enumerăm:

 1. Specii de plante de interes naţional /european: crucea voinicului (Hepatica transsilvanica), ghiocelul comun (Galanthus nivalis), clopoţel de munte ( Campanula serrata), specii de garofiţe (Dianthus henteri, Dianthus spiculifolius), specii de orhidee (Dactylorihiza maculata, Epipactis helleborine).
 2. Habitate reprezentative ale zonei sunt, pădurile de fag, pădurile de gorun, pădurile aluviale de anin (arin) negru de pe cele două maluri ale Jiului, pajişti montane cu ţăpoşică (Nardus stricta), a căror structură definesc unele habitatele de interes european identificate în aria naturală protejată :

4060    Tufărişuri secunde alpine şi boreale

6230*  Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substraturi silicioase

6410    Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase

6520    Pajişti montane

9110    Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum

9130    Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

9180*  Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior

91V0   Păduri dacice de fag

91Y0   Păduri dacice de stejar şi carpen

FAUNA

Prezenţa pădurilor naturale, cvasivirgine, conservate natural oferă condiţii ecologice specifice celor peste 900 de specii de faună identificate.

Astfel, diversitatea habitatelor, a speciilor de faună de interes naţional şi prezenţa elementelor endemice de faună oferă o notă aparte de unicitate biodiversităţii parcului naţional.

Enumerăm :

 1. Specii de carnivore mari: lup (Canis lupus), urs (Ursus arctos), râs (Lynx lynx), vidra ( Lutra lutra).
 2. Specii de erbivore: căprior (Capreolus capreolus L.), cerb carpatin (Cervus elaphus L.) si capră neagră (Rupicapra rupicapra L.).
 3. Specii de chiroptere (lilieci): liliacul mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliac cârn (Barbastella barbastellus), liliacul cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii), liliacul mic cu urechi de şoarece (Myotis blythii), liliacul mare cu bot ascuţit (Myotis myotis).
 4. Păsări : În literatura de specialitate, Defileul Jiului este menţionat sub numele de “drumul centro – europeano – bulgar” fiind unul din principalele culoare de migraţie a păsărilor.
  Prin studiile realizate în zonă au fost identificate specii de păsări ocrotite prin legislaţia naţională şi internaţională, dintre care enumerăm : mierla de apă (Cinculus cinculus), şoimul călător (Falco peregrinus), şorecarul comun (Buteo buteo L.), acvila de munte (Aquila chrysaetos L.), uliu porumbar (Accipiter gentilis L.).
 5. Specii de amfibieni şi reptile: izvoraşul cu burta galbenă (Bombina variegata), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), tritonul comun ( Triturus vulgaris), salamandra (Salamandra salamandra), vipera cu corn (Vipera ammodytes), vipera comună ( Vipera berus).
 6. Specii de nevertebrate: scorpionul (Euscorpius carpathicus), croitorul alpin (Rosalia alpina), croitorul mare al stejarului (Cerambyx cerdo), gândacul sihastru ( Osmoderma eremita), fluturele vărgat (tigru) (Euplagia quadripunctaria), racul de torent (Austropotmobius torrentium).
 7. Specii ihtiofaunistice: dunăriţa (Sabanejewia aurata), porcuşorul de vad (Gobio uranoscopus), mreana vânătă (Barbus balcanicus).